اداره بورس و وام

اداره رفاه دانشجويي

در حال حاضر اداره رفاه از دو بخش وام و بخش كامپيوتروتسويه حساب متشكل مي باشد كه جزء زيرمجموعه هاي اموردانشجويي مي باشد

اداره رفاه دانشجويي از واحدهاي تابعه امور دانشجويان مي باشد كه به دنبال تشكيل صندوق رفاه در سال 1353 به منظور پرداخت وام هاي دانشجويي(شامل وام تحصيلي-وام شهريه-وام ضروري –وام وديعه مسكن و...) به وجود آمده است.اين اداره همچون سالهاي قبل نسبت به ثبت وامهاي دانشجويي طبق ضوابط و آيين نامه هاي اجرايي صندوق رفاه اقدام مي نمايد مدت استفاده از وامها در طول سال تحصيلي به شرح ذيل مي باشد:

الف-دوره كارداني،كارشناسي ناپيوسته و كارشناسي ارشد حداكثر 2 سال تحصيل(4 ترم)

ب-دوره كارشناسي حداكثر 4 سال تحصيلي( 8 ترم)

ج-دوره دكتري حرفه اي (دامپزشكي) حداكثر 6 سال تحصيلي (12 ترم)

وام تحصيلي به مدت نه ونيم ماه در سال به ميزان ذيل قابل پرداخت مي باشد:

-دانشجويان مجرد ماهيانه 000/850 ريال

-دانشجويان متاهل ماهيانه 000/150/1 ريال منوط براينكه همسرانشان دانشجو يا شاغل نباشد.

تذكر:دانشجويان متاهل مرد ماهيانه به ازاي هرفرزند 000/300 ريال حداكثر تا سه فرزند مي توانند دريافت نمايند.

وام وديعه مسكن

وام وديعه مسكن: براي دانشجويان روزانه متاهل كه ساكن خوابگاههاي دولتي نباشند مي توانند يكبار در طول سال تحصيلي استفاده نمايند.لازم به توضيح است كه مبلغ وام وديعه مسكن قسط بندي نمي شود و دانشجويان هنگام تسويه حساب ملزم به پرداخت نقدي وام به حساب صنوق رفاه دانشجويان مي باشند. 

الف-وام وديعه مسكن براي دوره كارداني و كارشناسي و كارشناسي ناپيوسته حداكثر30 ميليون ريال

ب-وام وديعه مسكن براي دوره كارشناسي ارشد و دكتري حداكثر 45 ميليون ريال

تذكر:وام وديعه مسكن در قبال اجاره نامه رسمي داراي كد رهگيري در شهري كه دانشجو در حال تحصيلمي باشد به دانشجويان واجد شرايط پرداخت مي شود.

وام استعدادهاي درخشان

براي دانشجويان روزانه وام تحصيلي ممتاز و نمونه حداكثر سه برابر وام تحصيلي پرداخت مي گردد

وام شهريه

براي دانشجويان شهريه پرداز از قبيل دانشجويان نوبت دوم و نيمه حضوري قبولي از طرف سازمان سنجش به شرح ذيل پرداخت مي گردد:

دورهكاردانيوكارشناسيوكارشناسيناپيوسته براي هر ترم000/000/3 ريال

دوره كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي ناپيوسته براي هر ترم000/500/11 ريال

دوره دكتري حرفه اي دامپزشكي براي هر ترم 000/000/7 ريال

دوره دكتري تخصصي ناپيوسته براي هر ترم 000/000/25 ريال

تذكر1:براي دانشجويان شاغل در صورت موافقت رياست محترم صندوق رفاه وام شهريه قابل پرداخت است.

تذكر2:براي دانشجويان شهريه پرداز در صورت اعلام اعتبار از طرف صندوق رفاه ،ثبت نام به عمل خواهد آمد.

تذكر3:وام شهريه با كارمزد 4 % پرداخت مي گردد.

مدارك لازم جهت ثبت نام وام

-كپي كارت ملي و كپي كارت دانشجويي و كپي شناسنامه (زوجين براي دانشجويان متاهل)

-اخذ فرم مخصوص وام از سايت دانشگاه و تكميل آن

-اخذ نمونه فرم تعهد محضري از سايت دانشگاه و تكميل آن در دفتر اسناد رسمي(ضامن كارمند يا بازنشسته)

-تسويه حساب واخذ دفترچه اقساط از مقطع قبل و پرداخت اقساط معوقه

لازم به توضيح است دانشجويان مي توانند از طريق سامانه پورتال دانشجويي با وارد كردن كد ملي (با خط تيره) پرونده مالی خود رامشاهده و نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام نمايند.

 

مسئولین

مسئول اداره بورس و وام

لطیف پورفرهادی

کارشناس اداره

لیلا بنیادی

 کارمندان اداره

نادر کریمی

علي پوراحمدي

علی حاصلی

آدرس پست الکترونیکی اداره بورس و وام

BorsoVam@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  32754632