کارکنان معاونت دانشجویی

نام: رقیه امامعلی پور
سمت: کارشناس کمیته انضباطی
تلفن: 2728
محل کار: کمیته انضاطی دانشجویان
نام: حکیم رشیدپور
سمت: حسابدار
تلفن: 2743
محل کار: معاونت دانشجویی
نام: لطیف پورفرهادی
سمت: رئیس اداره رفاه
تلفن: 2749
محل کار: اداره رفاه
نام: باقر خندانی
سمت: کارشناس کمیسیون موارد خاص
تلفن: 2730
محل کار: معاونت دانشجویی
نام: لیلا وکیلی
سمت: مسوول دبیرخانه
تلفن: 2737
محل کار: معاونت دانشجویی و فرهنگی
نام: لیلا بنیادی
سمت: کارشناس
تلفن: 2750
محل کار: اداره رفاه
نام: نادرکریمی
سمت: کارمند
تلفن: 2751
محل کار: اداره رفاه
نام: رباب محمدباقری
سمت: کارشناس اداره رفاه
تلفن: 2741
محل کار: اتاق کامپیوتر
نام: سیفعلی باقری
سمت: مسوول دفتر معاونت دانشجویی
تلفن: 2727
محل کار: معاونت دانشجویی
نام: سلمان فرضعلی پور
سمت: مسوول ورزش قهرمانی
تلفن: 2269
محل کار: تربیت بدنی

Pages