کارکنان معاونت دانشجویی

نام: سلمان فرضعلی پور
سمت: مسوول ورزش قهرمانی
تلفن: 2269
محل کار: تربیت بدنی
نام: معصومه منصفان
سمت: معاون ورزش خواهران
تلفن: 2277
محل کار: تربیت بدنی
نام: مینا محمدنژاد
سمت: مسوول دبیرخانه
تلفن: 2277
محل کار: تربیت بدنی
نام: زهره آخوندزاده
سمت: پرستار
تلفن: 2775
محل کار: درمانگاه دانشگاه
نام: پیمان زاهد
سمت: مسوول درمانگاه
تلفن: 2775
محل کار: درمانگاه
نام: رضا ابوالحسنی
سمت: کارپرداز
تلفن: -
محل کار: معاونت دانشجویی
نام: رامین رزمی
سمت: رئیس اداره تغذیه
تلفن: 2356
محل کار: معاونت دانشجویی و رستوران مرکزی
نام: رضا پورعلی
سمت: سرپرست رستوران
تلفن: 2356
محل کار: رستوران مرکزی
نام: کریم رحیمی
سمت: سرپرست رستوران
تلفن: -
محل کار: رستوران دامپزشکی
نام: قربانعلی رستگار
سمت: سرپرست رستوران
تلفن: -
محل کار: رستوران اقتصاد و هنر

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:8  این هفته:  این ماه:  امسال: