کارکنان معاونت دانشجویی

نام: معصومه منصفان
سمت: معاون ورزش خواهران
تلفن: 2277
محل کار: تربیت بدنی
نام: مینا محمدنژاد
سمت: مسوول دبیرخانه
تلفن: 2277
محل کار: تربیت بدنی
نام: زهره آخوندزاده
سمت: پرستار
تلفن: 2775
محل کار: درمانگاه دانشگاه
نام: دکتر عیسی زادگان
سمت: مسوول درمانگاه
تلفن: 2775
محل کار: درمانگاه
نام: رضا ابوالحسنی
سمت: کارپرداز
تلفن: -
محل کار: معاونت دانشجویی
نام: رامین رزمی
سمت: رئیس اداره تغذیه
تلفن: 2356
محل کار: معاونت دانشجویی و رستوران مرکزی
نام: رضا پورعلی
سمت: سرپرست رستوران
تلفن: 2356
محل کار: رستوران مرکزی
نام: کریم رحیمی
سمت: سرپرست رستوران
تلفن: -
محل کار: رستوران دامپزشکی
نام: امیر امامی
سمت: کارشناس
تلفن: 2763
محل کار: اداره اتوماسیون تغذیه
نام: بلال داداشی
سمت: کارشناس
تلفن: 2511
محل کار: اداره اتوماسیون تغذیه

Pages