کارکنان معاونت دانشجویی

نام: میرزا رحمانخواه
سمت: سرپرست رستوران
تلفن: -
محل کار: رستوران علوم
نام: امیر امامی
سمت: کارشناس
تلفن: 2763
محل کار: اداره اتوماسیون تغذیه
نام: بلال داداشی
سمت: کارشناس
تلفن: 2511
محل کار: اداره اتوماسیون تغذیه
نام: تقی صارمی فر
سمت: کارمند
تلفن: 2511
محل کار: اداره اتوماسیون تغذیه
نام: ولی الهوردی زاده
سمت: رئیس امور خوابگاهها
تلفن: 2777
محل کار: اداره امور خوابگاهها
نام: زهره نعمتی
سمت: کارشناس
تلفن: 2776
محل کار: اداره امور خوابگاهها
نام: تهمینه یونسی
سمت: کارشناس
تلفن: 2778
محل کار: اداره امور خوابگاهها
نام: نصرت غلامی
سمت: سرپرست خوابگاه
تلفن: -
محل کار: خوابگاه
نام: حسین محمدزاده
سمت: سرپرست خوابگاه
تلفن: -
محل کار: خوابگاه
نام: مالک بابازده
سمت: نگهبان
تلفن: -
محل کار: خوابگاه بنت الهدی

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:8  این هفته:  این ماه:  امسال: