کارکنان معاونت دانشجویی

نام: تقی صارمی فر
سمت: کارمند
تلفن:
محل کار: اداره امور خوابگاه
نام: ولی الهوردی زاده
سمت: رئیس امور خوابگاهها
تلفن: 2777
محل کار: اداره امور خوابگاهها
نام: زهره نعمتی
سمت: کارشناس
تلفن: 2776
محل کار: اداره امور خوابگاهها
نام: تهمینه یونسی
سمت: کارشناس
تلفن: 2778
محل کار: اداره امور خوابگاهها
نام: نصرت غلامی
سمت: سرپرست خوابگاه
تلفن: -
محل کار: خوابگاه
نام: حسین محمدزاده
سمت: سرپرست خوابگاه
تلفن: -
محل کار: خوابگاه
نام: مالک بابازده
سمت: نگهبان
تلفن: -
محل کار: خوابگاه بنت الهدی
نام: جمشید صمدپور
سمت: کارمند
تلفن: 2777
محل کار: اداره امور خوابگاهها
نام: محمد قلی زاده
سمت: کارشناس اداره امور خوابگاهها
تلفن: -
محل کار: اداره امور خوابگاهها
نام: صفرعلی اژدرنژاد
سمت: نگهبان
تلفن: -
محل کار: خوابگاه بنت الهدی

Pages