کارکنان معاونت دانشجویی

نام: جمشید صمدپور
سمت: کارمند
تلفن: 2777
محل کار: اداره امور خوابگاهها
نام: محمد قلی زاده
سمت: کارشناس اداره امور خوابگاهها
تلفن: -
محل کار: اداره امور خوابگاهها
نام: صفرعلی اژدرنژاد
سمت: نگهبان
تلفن: -
محل کار: خوابگاه بنت الهدی
نام: مریم شیخلو
سمت: سرپرست خوابگاه
تلفن: 2186
محل کار: خوابگاه طوبی

Pages

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:8  این هفته:  این ماه:  امسال: