مدیریت تربیت بدنی

مجموعه وظايف و مسئوليت هايی که زيرنظر اين مديريت اداره می شود شامل موارد زير می باشد:

 

1- تنظيم و تدوين برنامه های پيشنهادی در رابطه با ورزش دانشجويان با توجه به شرايط و مقتضيات دانشگاه

2- همکاری با انجمن های ورزشی تخصصی دانشگاه در برگزاری مسابقات دانشگاهی و پيش بينی و اجرای برنامه ها و مسابقات ورزشی در سطح دانشکده

3- ارائه برمامه پيشنهادی و نحوه اداره ، حفظ و حراست از اماکن و فضاها وامکانات موجود

4- شناسايی بررسی و پيشنهاد فضاها و امکانات مستعد برای توسعه اماکن ورزشی دانشکده ها

5-ارائه طرح های اصلاحی و تکميلی جهت بهره وری هرچه بيشتر از فضاها و امکانات

6- پيگيری و مرتفع نمودن مشکلات و تنگناهای ورزشی در حد مقدورات دانشگاه

7- پيش بينی اعتبارات لازم برای شرکت در مسابقات سراسری و المپياد

8- تامين محل برگزاری مسابقات

9- پيش بينی های لازم در زمينه امور بهداشتی و درمانی برای ورزشکاران و کادر برگزاری مسابقات قهرمانی دانشگاههای کشور

10- اعطاء مدال ، يادبودها و جامها به تيم های شرکت کننده ، سرپرستان و مربيان

  

مسئولین

مدير

رحیم شریف 

آدرس پست الکترونیکی مدیریت تربیت بدنی

Sport@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  32779779 - داخلی 2512