ارومیه بلوار دانشگاه کیلومتر 11 جاده سرو

کد پستی 5756151818

شماره تلفن های مخابرات دانشگاه   6- 32752844     4- 32752740   (044)

نمابر معاونت دانشجویی: 32770911

تلفن مستقیم: 32770951

داخلی 2735