معاونت دانشجویی

 

  

معاونت دانشجویی یکی از محوری ترین معاونتهای دانشگاه است که با بستر سازی مناسب، نقش پشتیبانی از حوزه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه را بر عهده داشته و با حفظ و ارتقاء نقش حیاتی خود در حوزه های تحت نظارت در راستای ایجاد محیطی مطلوب برای محقق ساختن این اهداف گام برمی دارد. این معاونت با طیف گسترده زیر مجموعه های خود، به دنبال تحقق اهداف ذیل میباشد:

 

 

1- پیگیری و اجرای سیاستها و خط و مشی های ابلاغی از سوی وزارت متبوع، سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه وزارت علوم

2- تکریم دانشجویان، اعضاء هیأت علمی وکارمندان و تسهیل در خدمات رسانی به آنها

3- تامین بخشی از نیازهای معیشتی دانشجویان در قالب تامین خوابگاه، تغذیه، بهداشت و درمان، بیمه و فالیتهای ورزشی

4- تعامل، هم اندیشی و همکاری با واحدهای درون و برون سازمانی دانشگاه با هدف تحقق اهداف کلان دانشگاه

5- بررسی و حل مشکلات فردی و اجتماعی دانشجویان و یا راهنمایی و ارجاع آن به بخشهای مرتبط

6- نظارت بر حسن انجام امور واحدهای تابعه

7- برون سپاری خدمات رفاهی با رعایت پیامدهای فرهنگی و توجیهات اقتصادی

8- استفاده بهینهه از ظرفیت کار دانشجویی و حمایت از دانشجویان کارآفرین

9- آموزش و فرهنگ سازی استفاده از امکانات حوزه دانشجویی

10- استفاده از ظرفیتهای اقتصادی مجموعه جهت ارائه خدمات مناسب تر

11- تهیه اطلاعات و آمار دقیق در حوزه واحدهای تابعه معاونت دانشجویی

 

معاونت دانشجویی

دکتر عبدالناصر نظریانی

مدیر کل امور دانشجویان

فاطمه قمی

مدیر تربیت بدنی 

رحیم شریف