همکاران محترم شرکتی می توانند درصورت  تمایل به دریافت غذا در رستوران های دانشکده پردیس شهر( شماره11) و کلینیک( شماره7) نسبت به رزرو اینترنتی روز مورد نظر در آن رستوران اقدام فرمایند درغیراینصورت و در صورت تمایل به دریافت غذا در سایر رستوران ها نیازی به رزرو غذا نبوده و با مراجعه به رستوران میتوانید نسبت به دریافت غذا اقدام نمایند.