بدلیل شدت بارندگی در روز شنبه مورخه 2/12/93 که بعضی از دانشجویان عزیز موفق به مراجعه به رستوران و دریافت غذا نشده بودند جریمه غذای نخورده برای آن روز لغو گردید.