با توجه به آمار انگشت شمار کل رستورانهای دانشگاه در روز پنج شنبه مورخه 93/12/7 توزیع غذا در تاریخ مذکور لغو شده و مبالغ مربوطه عودت گردید.  

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:8  این هفته:  این ماه:  امسال: