با توجه به آمار انگشت شمار کل رستورانهای دانشگاه در روز پنج شنبه مورخه 93/12/7 توزیع غذا در تاریخ مذکور لغو شده و مبالغ مربوطه عودت گردید.