با توجه به آمار انگشت شمار کل رستورانهای دانشگاه در روز پنج شنبه مورخه 14/12/93 توزیع غذا در تاریخ مذکور لغو شده و مبالغ مربوطه عودت گردید.