با توجه به اینکه آمار رزرو کل رستورانهای دانشگاه در روز پنج شنبه مورخه 94/01/20 به حد نصاب نرسیده است لذا توزیع غذا در تاریخ مذکور لغو شده و مبالغ مربوطه عودت گردید.

 

 

مدیریت امور دانشجویان