از هفته آینده (از تاریخ 94/1/22) غذا در خوابگاه طوبی سرو نشده و بجای آن دانشجویان عزیز می توانند جهت دریافت غذا به رستوران علوم مراجعه نمایند. ضمناً دانشجویانی که در حال حاضر برای خوابگاه طوبی رزرو دارند نیازی به تغییر رزرو خود به رستوران علوم ندارند و اتوماسیون تغذیه خود نسبت به انتقال این رزروها اقدام خواهد کرد. با این حال از هفته بعد از آن یعنی از تاریخ 94/1/29 در صورتیکه دانشجویان برای خوابگاه طوبی غذا رزرو کنند نمی توانند غذا دریافت کنند و مشمول جریمه غذای نخورده خواهند بود.

مدیریت امور دانشجویان