به اطلاع دانشجویان عزیز میرساند:

با توجه به برگزاری نمایشگاه کتاب و نظر به اینکه درسالهای قبل برخی دانشجویان کارت دانشجویی خود را جهت بهره مندی از امکانات نمایشگاه در اختیار دیگران قرار میدادند مجدداً تاکید می شود که این دانشجویان موفق به دریافت غذا نخواهند شد.

 

دریافت غذا تنها در قبال ارائه کارت دانشجویی امکان پذیر است.

 

 

                       

                                                                                        اتوماسیون تغذیه دانشگاه