نظر به درخواست بسیاری از دانشجویان ساکن خوابگاه اسکان و طوبی و نظر مساعد معاونت محترم دانشجویی مقرر گردید ارائه شام در خوابگاه طوبی از سر گرفته شود. لذا دانشجویان مذکور می توانند نسبت به رزرو شام در خوابگاه طوبی اقدام نمایند.

 

 

 

 

                                                                                                                              اتوماسیون تغذیه