بدینوسیله به اطلاع دانشجویان ساکن خوابگاه های ملکی می رساند در صورت داشتن بدهی خوابگاه هرچه سریعتر نسبت به پرداخت بدهی خود تا تاریخ 94/3/31 از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه به ادرس ذیل اقدام نمایند. درغیراینصورت در سال تحصیلی آتی از هرگونه تسهیلات خوابگاهی محروم بوده و نام آنها از فرم هم اتاقی حذف خواهد شد.

 bp.swf.ir

  

نام خوابگاه

ترم

خوابگاه بلوک 1 پسران

ترم 932

خوابگاه بلوک 1 پسران

ترم 931

خوابگاه بلوک 2 پسران

ترم 931

خوابگاه بلوک 2 پسران

ترم 932

خوابگاه بلوک یک بنت الهدی

ترم 931

خوابگاه بلوک یک بنت الهدی

ترم 932

خوابگاه بلوک دو بنت الهدی

ترم 931

خوابگاه بلوک دو بنت الهدی

ترم 932

خوابگاه ایثار

ترم 931

خوابگاه ایثار

ترم 932

خوابگاه رست

ترم 931

خوابگاه رست

ترم 932

خوابگاه شماره 1 

ترم 931

خوابگاه شماره 1 

ترم 932

خوابگاه شماره 10

ترم 931

خوابگاه شماره 10

ترم 932

خوابگاه شماره 11

ترم 931

خوابگاه شماره 2

ترم 931

خوابگاه شماره 2

ترم 932

خوابگاه شماره 3

ترم 931

خوابگاه شماره 3

ترم 932

خوابگاه شماره 7

ترم 932

خوابگاه شماره 7

ترم 931

خوابگاه شماره 8

ترم 932

خوابگاه شماره 8

ترم 931

خوابگاه شماره 9

ترم 931

خوابگاه شماره 9

ترم 932

خوابگاه شماره 11

ترم 932

خوابگاه شماره 4

ترم 931

خوابگاه شماره 4

ترم 932