در هفته خوابگاهها از سرپرستان نمونه( آقایان محرم محمودی، بهرام آتشبار و خانم کبری جنگلی) مالکین خوابگاههای غیر دولتی(آقایان پزشکی نیا، عتبات و خانم حلیمی) -  سازمان (اداره راه و شهرسازی) و دانشجویان نمونه مستقر در خوابگاهها( محمد رضا کاویانپور، مهدیه ثانی، فاطمه عباس زاده، سمانه قنبرزاده فرشته محمدی ، زرین نیک سرشت ، رسول نجار قابل ، محمود حسین نیا ، وهاب محمدزاده ، امید ترابی ، ذکریا محمودی ، سیوان حیدری ، بهمن احمدی) قدردانی شد.