بدینوسیله از تمام خوابگاهداران و فعالان بخش خصوصی و افراد متقاضی فعالیت در بخش ارائه خدمات خوابگاهی به دانشجویان دعوت می شود که جهت ارائه درخواست و طی مراحل قانونی برای شروع فعالیت در سال تحصیلی آینده (95-94) تا مورخه 94/03/20 به اداره امور خوابگاههای دانشگاه واقع در پردیس نازلو جنب بانک تجارت مراجعه نمایند بدیهی است بعد از اتمام مهلت فوق ، هیچ گونه درخواست استعلام از اداره مذکور پذیرفته نخواهد شد و تبعات آن متوجه خود خوابگاهدار خواهد بود.

 

معاونت دانشجویی