به اطلاع دانشجویان محترم میرساند امکان اطلاع از وضعیت بدهی به خوابگاه قبل از مراجعه حضوری به اداره امور خوابگاه ها جهت انجام امور تسویه حساب از طریق پست الکترونیکی میسر گردید.دانشجویان جهت صرفه جویی دروقت می توانند با ارسال مشخصات فردی ذکر شده از طریق پست الکترونیکی از وضعیت بدهی خوابگاه خود مطلع شده و پس از واریز بدهی نسبت به مراجعه حضوری جهت ثبت مهروامضاء اداره امور خوابگاه ها اقدام نمایند.

بدیهی است پس از اطلاع از وضعیت مالی و واریز بدهی مراجعه حضوری جهت ثبت امضاء و مهر اداره امور خوابگاه ها در فرم تسویه الزامی بوده و پاسخ از طریق ایمیل صرفا جهت اقدامات قبل از تسویه بوده و به منزله تسویه حساب نمی باشد.

آدرس پست الکترونیکی اداره امور خوابگاه هاkhabgah@urmia.ac.ir:

مشخصات لازم بذکر در ایمیل ارسالی بشرح ذیل می باشد:

نام و نام خانوادگی:

کدملی:

شماره دانشجویی:

 تاریخ اقدام جهت تسویه:

معاونت دانشجویی