همانطور که قبلاً نیز اطلاع رسانی لازم انجام گرفته جهت جلوگیری از اتلاف غذا و بر اساس مصوبه هیات رئیسه محترم دانشگاه غذای خورده نشده مشمول جریمه خواهد بود. لذا لازم است دانشجویان عزیز در فرصت مقتضی و با انجام برنامه ریزی لازم درصورتیکه قصد دریافت غذا را ندارند قبلاً نسبت به عودت رزرو اقدام نمایند تا از اتلاف غذا و جریمه مربوطه جلوگیری شود.

 

 

معاونت دانشجویی