لیست خوابگاههای دایر دانشگاه ارومیه در ترم تابستان

 

به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند خوابگاههای مطهری شافع و علیزاده برای پسران خوابگاههای محدثه ، سالم و دانشکده برای دختران در سطح شهر ارومیه در ترم تابستان دایر می باشند. از متقاضیان اسکان در خوابگاهها برای ترم تابستان خواهشمند است به اداره امور خوابگاههای دانشگاه مراجعه نمایند.

 

 

                                                                                                          معاونت دانشجویی