بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند:

دانشگاه ارومیه و اداره امور خوابگاهها ،در صورت اسکان دانشجویان در خوابگاههای خصوصی (استیجاری و خودگردان تحت نظارت یا خارج از نظارت دانشگاه ارومیه) بدون هماهنگی با ادره امور خوابگاهها ، در مقابل مشکلات احتمالی پیش آمده هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد.

 

                                                                                                                                                                     امور دانشجویان دانشگاه ارومیه