دانشجویان عزیز مقیم در خوابگاه جهت مشاهده آیین نامه لطفا اینجا کلیک نمایند