بدینوسیله به اطلاع دانشجویان ساکن خوابگاههای داخل دانشگاه می رساند که تنها آژانس طرف قرارداد با دانشگاه ارومیه، آژانس تلفنی دانشگاه می باشد که دارای مشخصه های برچسب حفاظت فیزیکی بر روی شیشه جلوی ماشین و تابلوی تاکسی دانشگاه می باشد.لذا خواهشمند است جهت جلوگیری از هرگونه مشکلات احتمالی ، از خدمات این تاکسی تلفنی استفاده گردد.

 

                                                                                                                          اداره امور خوابگاهها