دانشجویانی که به هر دلیلی نتوانسته اند وام خود را تمدید و یا ثبت نام نمایند،لطفا در تاریخ 94/7/20 به اداره رفاه واقع در معاونت دانشجویی مراجعه نمایند