دانشجویانی که به هر دلیلی نتوانسته اند وام خود را تمدید و یا ثبت نام نمایند،لطفا در تاریخ 94/7/20 به اداره رفاه واقع در معاونت دانشجویی مراجعه نمایند

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:7  این هفته:  این ماه:  امسال: