دانشجويان عزيز از تاريخ 94/7/18 شام خوابگاههاي مطهري شافع، آتا، محدثه، آوا، عليزاده، مدرس احمدي، محدثه، رست و خوشبخت را براي سلف 6 و بقيه خوابگاههای شهر يعني سالم، باکري، راميان، عودي، بهشتي، دانشکده، دانش، شريفي خيام، مدرس جوادي 1 و 2، عمار، عطايي، ايران ستاره و الزهراء براي سلف 4 رزرو نمايند. در غير اينصورت امکان دريافت غذا در وعده شام ميسر نبوده و مشمول جريمه غذاي نخورده نيز خواهند بود.

 

 

                                                            اتوماسیون تغذیه