دانشجویان دختر دانشکده منابع طبیعی که برای سلف 3 (مرکزی) ناهار رزرو داشته اند جهت دریافت ناهار از تاریخ 94/7/15به سلف 1 (دامپزشکی) که اخیراٌ بخش خواهران آن راه اندازی شده است مراجعه نمایند.

ضمناً از این پس این دانشجویان امکان رزرو غذا برای سلف 3 را نداشته و بجای آن می توانند ناهار خود را برای سلف 1 رزرو نمایند.

 

                                                                                                                اتوماسیون تغذیه