به اطلاع کلیه دانشجویان محترمی که به هر دلیل (فارغ التحصیلی ، انصراف ، انتقال و...) قصد تسویه حساب با دانشگاه را دارند میرساند که به دلیل حذف اتوماسیون تغذیه از روند تسویه حساب دانشگاه ، لطفاً قبل از تسویه ، نسبت به استفاده از مبلغ شارژ شده در کارت و صفر نمودن آن اقدام نمایند. زیرا عودت مبلغ باقی مانده در کارت به هیچ عنوان امکان نداشته و اتوماسیون تغذیه هیچ مسئولیتی در این باره نخواهدداشت  .                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

امور دانشجویان