کمیسیون موارد خاص

مجموعه وظایف و مسوولیت های کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارومیه

- دانشجویان کارشناسی 3 ترم مشروط و کارشناسی ارشد 2 ترم مشروط (متوالی یا متناوب) جهت دریافت مجوز ادامه تحصیل باید به کمیسیون موارد خاص مراجعه نمایند.

- ادامه تحصیل در تمامی مقاطع با پرداخت شهریه نوبت دوم (شبانه) امکان پذیر می باشد.

- حذف ترم وحذف درس از اختیارات شورای آموزشی دانشکده می باشد. و به کمیسیون ارتباطی ندارد.

- جهت اخذ مرخصی با احتساب در سنوات تحصیلی در تمامی مقاطع نیازی به مراجعه به کمیسیون نیست و آموزش دانشکده ها مجوز لازم را صادر خواهند کرد.