به اطلاع دانشجویان متقاضی خوابگاه در ترم تابستان سال جاری می رساند پس از اخذ تاییدیه آموزشی ترم تابستان از آموزش دانشکده یا استاد راهنما ، با مراجعه به سامانه امور خوابگاهها و انجام پیش ثبت نام خوابگاه و پرداخت اجاره بهای معین ، نسخه چاپی کاردکس اسکان و تاییدیه آموزشی را به سرپرست خوابگاه تحویل نمایند. لازم به توضیح است که تهیه نسخه چاپی کاردکس اسکان منوط به پرداخت اینترنتی اجاره بهای خوابگاه می باشد.

 

در این فرآیند نیازی به مراجعه حضوری به اداره امور خوابگاهها نمی باشد.

 

 

 

اداره امور خوابگاهها امور دانشجویان 

_____________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:8  این هفته:  این ماه:  امسال: