معاونت دانشجویی دانشگاه ارومیه

روز

تاریخ

صبحانه

غذای اصلی  ناهار نوع 1

کنار غذای ناهار نوع 1

غذای اصلی شام نوع 1

کنار غذای شام نوع 1

غذای اصلی ناهار نوع 2

کنار غذای ناهار نوع 2

غذای اصلی  شام نوع 2

کنار غذای شام نوع 2

شنبه

96/10/2

عسل، کره، نان، چای، شیر

استانبولی پلو با گوشت مرغ

سالاد فصل

چلو خورشت قیمه

سیب

چلوخورشت قرمه سبزی

خیار ماست

کوفته تبریزی

ماست

یکشنبه

96/10/3

تخم مرغ، کره، نان، چای

چلوجوجه کباب+گوجه

1. دوغ 2. کره

برنج + گوجه + سیب زمینی

تن ماهی

چلوخورشت کرفس

موز

تاس کباب گوشت

خیارشور

دوشنبه

96/10/4

پنیر، حلوا شکری، نان، چای

چلوکوبیده میکس + سوپ رشته + گوجه

دوغ

چلوخورشت لوبیا سفید

 

چلو خورشت قیمه بادمجان

 

خوراک قارچ و گوشت و سیب زمینی سرخ کرده

سس گوجه

سه شنبه

96/10/5

کره، مربا، شیر، نان، چای

زرشک پلو با مرغ

 

چلوخورشت فسنجان

 

ماکارونی

1-سس گوجه 2- خیارشور

خوراک مرغ بندری

خیارشور

چهارشنبه

96/10/6

خامه عسل لیوانی تک نفره ، نان ، چای

چلوکباب کوبیده +گوجه+سوپ جو

دوغ

چلوخورشت لوبیا چیتی

ماست

چلو خورشت لوبیا سبز

خیار

آش رشته + سیب زمینی

1. پیاز 2. تخم مرغ

پنج شنبه

96/10/7

         
       

جمعه

96/10/8

         
       

معاونت دانشجویی دانشگاه ارومیه

روز

تاریخ

صبحانه

غذای اصلی  ناهار نوع 1

کنار غذای ناهار نوع 1

غذای اصلی شام نوع 1

کنار غذای شام نوع 1

غذای اصلی ناهار نوع 2

کنار غذای ناهار نوع 2

غذای اصلی  شام نوع 2

کنار غذای شام نوع 2

شنبه

96/10/9

پنیر، حلوا شکری، نان، چای

چلوخورشت فسنجان

 

چلو خورشت لوبیا چیتی

سیب

ماکارونی

خیارشور + سس گوجه

کوفته تبریزی

ماست

یکشنبه

96/10/10

عسل، کره، نان، چای، شیر

چلوجوجه کباب+گوجه

1. دوغ 2. کره

برنج + گوجه + سیب زمینی

تن ماهی

چلوخورشت لوبیاسفید

موز

سالاد الویه

خیارشور

دوشنبه

96/10/11

خامه عسل لیوانی تک نفره ، نان ، چای

چلو کوبیده + گوجه + سوپ جو

دوغ

باقلا پلو با گوشت

زیتون

چلوخورشت لوبیا سبز

سیب

کتلت + آش رشته

خیارشور + نارنگی

سه شنبه

96/10/12

تخم مرغ، کره، نان، چای

سبزی پلو با ماهی قزل آلا

خرما

چلوخورشت هویج

خیار

چلو خورشت قیمه بادمجان

 

ماکارونی

خیارشور

چهارشنبه

96/10/13

کره، مربا، شیر، نان، چای

چلوخورشت قرمه سبزی

خیارماست

زرشک پلو با مرغ

 

عدس پلو

ماست موسیر

آش رشته + سیب زمینی

1. پیاز 2. تخم مرغ

پنج شنبه

96/10/14

         
       

جمعه

96/10/15

         
       

معاونت دانشجویی دانشگاه ارومیه

روز

تاریخ

صبحانه

غذای اصلی  ناهار نوع 1

کنار غذای ناهار نوع 1

غذای اصلی شام نوع 1

کنار غذای شام نوع 1

غذای اصلی ناهار نوع 2

کنار غذای ناهار نوع 2

غذای اصلی  شام نوع 2

کنار غذای شام نوع 2

شنبه

96/10/16

خامه عسل لیوانی تک نفره ، نان ، چای

استانبولی پلو با گوشت مرغ

ماست موسیر

چلو خورشت لوبیا سبز

سیب

چلوخورشت لوبیا سفید

موز

کوفته تبریزی

ماست

یکشنبه

96/10/17

تخم مرغ، کره، نان، چای

چلو کوبیده کوبیده + گوجه + سوپ جو

1. دوغ

عدس پلو

ماست

چلوخورشت قورمه سبزی

سیب

خوراک قارچ و مرغ و سیب زمینی سرخ کرده

سس گوجه

دوشنبه

96/10/18

عسل، کره، نان، چای، شیر

زرشک پلو با مرغ

 

باقلا پلو با گوشت

زیتون

چلوخورشت هویج

سیب

شنسیل مرغ + سوپ رشته

خیارشور + سیب

سه شنبه

96/10/19

پنیر، حلوا شکری، نان، چای

چلوکوبیده میکس + سوپ رشته + گوجه

دوغ

برنج + گوجه + سیب زمینی

تن ماهی

چلو خورشت بامیه

نارنگی

ماکارونی

خیارشور

چهارشنبه

96/10/20

کره، مربا، شیر، نان، چای

چلو جوجه کباب + گوجه + کره

دوغ

چلوخورشت قورمه سبزی

ماست موسیر

چلوخورشت قیمه بادمجان

 

آش رشته + سیب زمینی

1. پیاز 2. تخم مرغ

پنج شنبه

96/10/21

         
       

جمعه

96/10/22