نظربه برگزاری هفته امور خوابگاهها در اردیبهشت ماه سال جاری و با توجه به آیین نامه اتاق نمونه دانشجویی از سوی سازمان امور دانشجویان بدینوسیله از دانشجویان عزیز ساکن خوابگاههای دانشجویی (دولتی، استیجاری و خودگردان) که متقاضی مشارکت در انتخاب اتاق نمونه می باشند، می رساند ضمن مطالعه شیوه نامه می توانند درخواست خود را حداکثر تا مورخ 97/02/03 در خوابگاههای ملکی استیجاری به شورای صنفی دانشجویان و در خوابگاههای خودگردان تحویل سرپرستان خوابگاهها نمایند.

 

                مدیریت امور دانشجویی با همکاری شورای صنفی دانشجویان

شیوه نامه

فرم خودارزیابی