دانشجویان گرامی خواهشمند است قبل از مراجعه به خوابگاه فرم خوداظهاری را تکمیل و به مدیر خوابگاه تحویل نمایند