به اطلاع مخاطبان محترم میرسانددرجهت ترویـج فرهنـگ نیکوکاري ،سامانه حامیان صـندوق رفاه دانشجویان به آدرس ذیل راه اندازي گردیده است .

آدرس : https://hami.swf.ir